Komunikaty

                                                           KOMUNIKAT !!!

 W DNIU 15.10.2019 ROKU ZMAR DΣGOLETNI PREZES KOBYLI垶KIEGO KOx W犵KARSKIEGO I JEDEN Z JEGO WSP茛ZAΜ玆CIELI KOL. WIKTOR BUCZEK. W IMIENIU ZARZ.U I CZΜNK紟 KOx NR.191 W KOBYLINIE SKxDAMY WYRAZY WSP茛CZUCIA DLA CAΒJ RODZINY ZMARΒGO.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK.


                                                                    UWAGA !!!


 CZΜNKOWIE KOBYLI垶KIEGO KOx PRAKTYCZNIE ZAKO哸ZYLI JU SEZON SPORTOWY OSTATNIMI ZAWODAMI NA BIAΒJ RYBIE , KT紑E ODBYΧ SI W DNIU 15.09.2019 ROKU NA DΣGO犴KIM ZBIORNIKU. WARUNKI POGODOWE BYΧ ZNO吉E , ALE FREKWENCJA ZBYTNIO NIE DOPISAx PONIEWA UDZIA W TEJ IMPREZIE WZI呁O ZALEDWIE 16-TU ZAWODNIK紟. ΜWIONO METOD SPxWIKOWO-GRUNTOW G紟NIE PΜCIE, JAZIE I WZDR癿I. KILKU UCZESTNIK紟 MIAΜ NIEZΒ BONUSY W POSTACI DU玆CH KARASI I KARPI , ALE TO G紟NIE DZI艼I METODZIE GRUNTOWEJ. OG粌NIE MO烤A PODSUMOWA , 浩 ZAWODY SI UDAΧ ZAR紟NO ORGANIZACYJNIE JAK I POD WZGL犵EM POΜW紟. WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1. MEJZA MARIUSZ-4160 G

2. DEPTUx JANUSZ-3090 G

3. PONIATOWSKI LESZEK-2910 G

4. MEJZA KONRAD-2780 G

5. PU印EDNIK ZBIGNIEW- 2370 G

6. FRALA Bx浩J- 2020 G

NAJWI艼SZ RYB W POSTACI KARASIA SREBRZYSTEGO ZΜWI MEJZA MARIUSZ O WADZE 1600 G.

WSZYSCY ZAWODNICY OTRZYMALI NA KONIEC UPOMINKI W POSTACI DW笏H PACZEK ZAN邛 UFUNDOWANYCH PRZEZ NASZE KOΜ I FIRM RS TIMBER. PODZI艼OWANIA R紟NIE DLA SKLEPU ZOOLOGICZNO-W犵KARSKIEGO PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO Z P襾OWA. KONRADOWI MEJZIE, FIRMIE ,, AGII" , KRZYSZTOFOWI PAWLAKOWI I WSZYSTKIM ORGANIZATOROM.

                                                

                                                   ZAWODY DZIENNO-NOCNE.

 OD KILKUNASTU JU LAT WxDZE NASZEGO KOx USIΜWAΧ ZORGANIZOWA ZAWODY O TRYBIE DZIENNO-NOCNYM , LECZ ZAWSZE POMYS UPADA ZE WZGL犵U NA MAΒ ZAINTERESOWANIE ZE STRONY W犵KARZY. W TYM ROKU UDAΜ SI WRESZCIE ZEBRA DWUDZIESTU DW笏H ZAPALE哸紟 I IMPREZA DOSZx DO SKUTKU. NIE UKRYWAM , 浩 FREKWENCJA BYx SPOWODOWANA DOPΧWEM TAK ZWANEJ 名IE浩J KRWI CZYLI DZI艼I TEMU , 浩 W OSTATNICH TRZECH LATACH NASZE KOΜ ZASILILI W犵KARZE Z S﹖IEDNICH K茛, ORAZ NOWICJUSZE I Wx吉IE TE OSOBY STANOWILI 80% ZAWODNIK紟. 玆WI CICH NADZIEJ , 浩 TA IMPREZA WEJDZIE JU NA STAΒ W TERMINARZ NASZYCH ZMAGA SPORTOWYCH I POZOSTALI CZΜNKOWIE R紟NIE ZMOBILIZUJ SI DO UDZIAΣ W TEGO TYPU ZAWODACH. ΜWILI危Y OD GODZ 18-EJ DO 6-EJ RANO DNIA NAST襾NEGO Z GODZINN PRZERW NA POSIΒK. WYNIKI POΜW紟 DO MIEJSCA SZ紎TEGO PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1.RATAJCZAK MIKOxJ-7850 G

2.MEJZA KONRAD-3090 G

3.PU印EDNIK ZBIGNIEW-2000 G

4.SZYMCZAK TADEUSZ-1320 G

5.MIEDZI垶KI MACIEJ-1230 G

6.KASPRZAK PATRYK-1140 G

NAJWI艼SZ RYB DRAPIE烤 ZΜWI WALDEMAR KONIECZNY , A BY TO W癿ORZ O WADZE 950 G.

PAWLAK SZYMON ORAZ KASPRZAK PATRYK ZOSTALI UHONOROWANI PAMI﹗KOWYMI TABLICZKAMI DLA NAJMΜDSZYCH ZAWODNIK紟.

DZI艼UJ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA TYLU GODZINN WALK , ORAZ TYM , KT紑ZY POMOGLI W ZORGANIZOWANIU TEJ IMPREZY JAK I SPONSOROM NAGR笈 , JEDZENIA I NAPOJ紟 TJ. SKLEP W犵KARSKO-ZOOLOGICZNY PRZEMYSxW MARECKI , KRZYSZTOF I MARIA PAWLAKOWIE, KONRAD MEJZA, FIRMA AGII. RYSIOWI KLIMKOWI ZA OBSΣG GRILLA ORAZ AGNIESZCE KASPRZAK ZA OPIEK NAD NAJMΜDSZYMI UCZESTNIKAMI ,ORAZ POMOC W WYDAWANIU POSIΘ紟.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK


                                                        PUCHAR RS TIMBER !

 ZGODNIE Z USTALONYM WCZE吉IEJ TERMINEM CZYLI 18.08.2019 ROKU NA ZBIORNIKU W ROBCZYSKU ODBYΧ SI ZAWODY ZORGANIZOWANE PRZEZ KOL. SZYMCZAKA, MEJZ I GRYGOWSKIEGO. WSTAWIΜ SI 20-TU ZAWODNIK紟 Z NASZEGO KOx , ORAZ KILKU ZAPROSZONYCH GO列I. ΜWILI危Y PRZEZ CZTERY GODZINY NA DWIE W犵KI METOD DOWOLN CZYLI SPxWIK I GRUNT. RYBY BRAΧ 吐EDNIO I TO W WI艼SZO列I PΜ ORAZ DROBNY OKO. ZBIORNIKI W ROBCZYSKU SΧN Z DU浩J ILO列I KARASI , ALE DZISIAJ BYΜ ICH ZALEDWIE KILKA SZTUK W SIATKACH. DODATKOWYM UTRUDNIENIEM BY BARDZO MAΧ STAN WODY NA ZBIORNIKU SPOWODOWANY PANUJ。 SUSZ, ALE NASI ZAWODNICY RADZILI SOBIE DZIELNIE I ZDECYDOWANA WI艼SZO汎 MIAx RYBY DO ZWA浩NIA. PRAGN GOR。O PODZI艼OWA NASZYM TRZEM KOLEGOM ZA ORGANIZACJ ZAWOD紟 JAK I UFUNDOWANIE NAGR笈. FIRMIE RS TIMBER ZA PI艼NE PUCHARY. KOL. SZYMONOWI MACEDO垶KIEMU R紟NIE ZA UFUNDOWANIE NAGR笈. FIRMIE AGII ORAZ KRZYSIOWI PAWLAKOWI ZA SMALEC I NAPOJE.

WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1.SWOROWSKI Bx浩J- 6680 G

2.SKOWRO垶KI J紌EF- 4850 G

3.PU印EDNIK ZBIGNIEW- 4220

4.KONIECZNY WALDEMAR-2550

5.DROBI垶KI ANDRZEJ-2260 G

6.MACEDO垶KI SZYMON-2170 G 

STATUETK ZA NAJWI艼SZ ZΜWION RYB OTRZYMA ANDRZEJ DROBI垶KI , A BY TO KARA SREBRZYSTY O WADZE 0,960 G.                            

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

ZDJ犴IA DOST襾NE W GALERII


                                                        KOMUNIKAT !!!

TROJE NASZYCH KOLEG紟  TJ. TADEUSZ SZYMCZAK, MARIUSZ MEJZA I MICHA GRYGOWSKI POSTANOWIΜ ZORGANIZOWA ZAWODY WYJAZDOWE DLA CZΜNK紟 NASZEGO KOx , KT紑E TO ODB犵 SI NA STAWIE W ROBCZYSKU 18.08.2019 ROKU. ZBI紑KA PRZY ZBIORNIKU O GODZ 6.45-7.00. ΜWIMY DOWOLNYMI METODAMI NA DWIE W犵KI DO 7-IU METR紟 DΣGO列I CZYLI BEZ TYCZEK. WALCZY B犵ZIEMY O PUCHAR FIRMY RS TIMBER. WPISOWE 25 Z. ZAPISY U KOL. ZBIGNIEWA PU印EDNIKA  POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 15 SIERPNIA WㄐCZNIE.       

                                                                   UWAGA !

 W DNIU 03.08.2019 ROKU O GODZ. 16-EJ W DΣGO犴E ODB犵ZIE SI COROCZNY PIKNIK DLA SENIOR紟 , KT紑EGO TO NASZE KOΜ JEST WSP茛ORGANIZATOREM. WSZYSTKICH CH邛NYCH DO POMOCY I WZI犴IA UDZIAΣ W TEJ IMPREZIE ZAPRASZAMY NA POWY特Z GODZIN W STANICY NA ZBIORNIKU.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK


                                            MICHA ZNOWU NAJLEPSZY !

  

    NA ODBYWAJ。YCH SI W DNIU 14.07.2019 ZAWODACH O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ  ZWYCI坒Y MICHA MARYNIAK Z KROTOSZYNA UZYSKUJ。  5890 G. MIEJSCE DRUGIE Z WAG 5480 G. SxWOMIR WITKOWSKI , A MIEJSCE TRZECIE PRZYPADΜ MARKOWI HORYZIE Z WYNIKIEM 5170 G.                         


                                                       ZAWODY SSR !

   W ROKU 2019-YM ORGANIZACJA ZAWOD紟 O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO SPOΒCZNEJ STRA玆 RYBACKIEJ ANDRZEJA GORZELANNEGO PRZYPADx GRUPIE KOBYLI垶KIEJ I NA WODZIE POD OPIEK NASZEGO KOx. WYB紑 PAD NA STAW W G紑CE I TUTAJ W DNIU 30.06.2019 ROKU MIAΧ MIEJSCE SPORTOWE ZMAGANIA. BYΧ PEWNE OBAWY CO DO NASZEJ G紑KI ,PONIEWA PRZEZ FAL UPA紟 DRASTYCZNIE SPAD POZIOM WODY W TYM ZBIORNIKU I CAΧ CZAS WISI NAD NAMI WIDMO PRZYDUCHY, ALE DECYZJA ZAPADx I WSZYSTKO ODBYΜ SI ZGODNIE Z PLANEM. STARTOWAΜ 20-U STRA烤IK紟 Z K茛 W KOBYLINIE, ZDUNACH,KO映INIE WLKP I KROTOSZYNA. MIMO AFRYKA垶KIEGO UPAΣ I BARDZO PΧTKIEJ WODY RYBY BRAΧ I TO R荅NE GATUNKI JAK PΜ,WZDR癿A,KARA SREBRZYSTY,LIN I KARP. WYNIKI MO浩 NIE S IMPONUJ。E, ALE JAK NA TAKIE WARUNKI TO MO烤A 危IAΜ STWIERDZI , 浩 PRZYZWOITE.

1.SEBASTIAN BRYLEWSKI ZDUNY -3860 G

2.ZBIGNIEW PU印EDNIK KOBYLIN-3270 G

3.MΧNARZ ROMAN KO映IN WLKP- 2880 G

4. B… GRZOGORZ KROTOSZYN - 2690 G

5. KONIECZNY WALDEMAR KOBYLIN - 2390 G

SKxDAM PODZI艼OWANIA KOMENDANTOWI GORZELANNEMU ZA PI艼NE PUCHARY I NAGRODY, NASZEMU GOSPODARZOWI KRZYSZTOFOWI PAWLAKOWI ZA PRZYGOTOWANIE ΜWISKA I ZARAZEM  S犵ZIOWANIE PODCZAS RYWALIZACJI. SOΡYSOWI G紑KI MACIEJOWI DANIELCZYKOWI ZA UDOST襾NIENIE 名IETLICY. GRZEGORZOWI B…OWI ZA SMACZN KIEyAS, KASZANK I BIGOS. MARII PAWLAK ZA UFUNDOWANIE LOD紟, EWIE FR。KOWIAK R紟NIE ZA UFUNDOWANIE JEDNEJ Z NAGR笈 I TYM WSZYSTKIM, KT紑ZY W JAKIM STOPNIU PRZYCZYNILI SI DO TEGO , 浩 TA IMPREZA MO浩 ODBYWA SI NIEPRZERWANIE OD KILKUNASTU LAT.                                                 

    VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK                             

                  

                                             GRAND PRIX OKR癿U !!!

     TYM RAZEM NATALIA PU印ECKA I KINGA CHUDZI垶KA BRAΧ UDZIA W PIERWSZEJ TURZE GRAND PRIX MΜDZIE玆 U-15 I U-20 W DYSCYPLINIE SPxWIKOWEJ. ZAWODY ODBYΧ SI NA ZBIORNIKU ,, DESZCZOWNIA " W IWNIE W DNIU 29.06.2019 ROKU. NA STARCIE ZGΜSIΜ SI TRZYDZIESTU PI犴IU ZAWODNIK紟 Z R荅NYCH K茛 NASZEGO OKR癿U. RYWALIZACJA TRWAx TRZY GODZINY , A POxWIANO G紟NIE MNIEJSZE LESZCZE I KR·IE. NATALIA W SWOJEJ KATEGORII CZYLI U-15 ZAJ呁A DRUGIE MIEJSCE W SEKTORZE , NATOMIAST W OG粌NEJ KLASYFIKACJI PLASUJ SI NA MIEJSCU TRZECIM. KINGA STARTOWAx W KATEGORII U-20 I MIMO DOBREGO PRZYGOTOWANIA ORAZ REGULARNEGO ΜWIENIA NIE UDAΜ JEJ SI ZDOBY MIEJSCA W CZO紟CE. PRZED DZIEWCZYNAMI JESZCZE DWIE TURY I OCZYWI列IE 玆CZYMY IM POPRAWIENIA WYNIK紟 I MIEJSC NA PODIUM.                                        


                                                          OLIMPIADA MΜDZIE玆 !!!

                   

W TYM ROKU OLIMPIADA MΜDZIE玆 STREFY POΣDNIOWO-ZACHODNIEJ W SPORTACH W犵KARSKICH ODBYWAx SI W SIECHNICACH NA TERENIE OKR癿U WROCxWSKIEGO W DNIACH 22 I 23-EGO CZERWCA. W PIERWSZYM DNIU NA NASZYCH MΜDYCH ZAWODNIK紟, A BYLI TO NATALIA PU印ECKA,DAWID LESK I PRZEDSTAWICIEL KOx Z BORKU WLKP B犵。Y POD NASZ OPIEK NATAN xBI垶KI CZEKAΧ DWIE KONKURENCJ. NAJPIERW PISALI WSZYSCY TESTY I TU POPIS DAx NASA NATALKA ROZWI╴UJ。 JE NAJSZYBCIEJ I BEZB犵NIE. NIESTETY TA KONKURENCJA NIE BYx ZALICZANA DO PUNKTACJI, A WIELKA SZKODA BO MOGΜ DA TO PODIUM W KO哸OWYM ROZRACHUNKU.CHΜPAKI WYPADLI TROCH GORZEJ , ALE ZA TO W NAST襾NEJ KONKURENCJI JAK BYΧ RZUTY PIΘ DO TARCZY POKAZALI NA CO ICH STA I W ODPOWIEDNIO SWOICH KATEGORIACH ZAJ芀I MIEJSCA W CZO紟CE. DAWID BY TRZECI , A NATAN DRUGI. R紟NIE NATALIA NIE DAx ZA WYGRAN I WYRZUCAx MIEJSCE DRUGIE. W NAST襾NYM DNIU BYΜ ΜWIENIE SPxWIKOWE NA PI艼NYCH ZBIORNIKACH KOx PZW W SIECHNICACH. TUTAJ BYΜ JU GORZEJ PONIEWA NA DU玆M STAWIE RYBA PRAKTYCZNIE NIE BRAx I DAWID Z NATALK NIE MOGLI JU POCHWALI SI DOBRYMI REZULTATAMI. NATOMIAST NA DRUGIM ZBIORNIKU ΜWIx NAJMΜDSZA KATEGORIA I TU WYNIKI BYΧ LEPSZE CO PRZEΜ玆Μ SI NA ZAJ犴IE DRUGIEGO MIEJSCA PRZEZ NATANA I TRZECIEGO W OG粌NEJ KLASYFIKACJI. PRZYPOMINAM , 浩 DZIECIAKI REPREZENTOWAΧ NIE TYLKO SWOJE KOx , ALE TE OKR癿 POZNA垶KI I ZAPREZENTOWALI SI WSZYSCY BARDZO DOBRZE NA TLE SILNYCH REPREZENTACJI Z INNYCH OKR癿紟 TAKICH JAK KRAK紟, WROCxW,OPOLE,WAyRZYCH,KATOWICE, JELENIA G紑A I ZIELONA G紑A. W IMIENIU ZARZ.U SKxDAMY GRATULACJ ZA DOBRE WYNIKI I POSTAW SPORTOW NASZYCH PODOPIECZNYCH.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK


    SPxWIKOWE MISTRZOSTWA REJONU 紎MEGO DO LAT 16-TU.             

W DNIU 23.06.2019 ROKU NA ZBIORNIKU W JE浩WIE MIAΧ MIEJSCE MISTRZOSTWA SPxWIKOWE NASZEGO REJONU W KATEGORII DO LAT 16-TU. NASZE KOΜ REPREZENTOWAΜ TRZECH MΜDYCH LUDZI , A MIANOWICIE: MARYSIA MIEDZI垶KA, SZYMON PAWLAK I PATRYK KASPRZAK. TYM RAZEM NIE OBYΜ SI BEZ PRZYG笈 , OT荅 WSZYSCY BYLI 名I犴IE PRZEKONANI , 浩  ZAWODY S DZIE P茯NIEJ TJ. W NIEDZIEL I 浩BY NIE TELEFON OD PREZESA Z KOx W BORKU CZEMU NIE MA NASZEJ EKIPY NA ZBI紑CE I SZYBKIEJ REAKCJI KRZYSZTOFA PAWLAKA , KT紑Y MIA GODZIN NA ZEBRANIE WSZYSTKICH I DOJECHANIE NA MIEJSCE TO POJECHALIBY DZIE P茯NIEJ I ZASTALI PUSTE ΜWISKO. NA SZCZ呇CIE WSZYSTKO SKO哸ZYΜ SI SZCZ呇LIWIE I MΜDZIE PRZYST·Ix DO RYWALIZACJI. JAK SI P茯NIEJ OKAZAΜ TO NIE POJECHALI NA PR荅NO PONIEWA POΜWILI NIE昭E I OSTATECZNIE DRU玆NOWO ZAJ芀I TRZECI POZYCJ ULEGAJ。 FAWORYTOM Z K茛 W GOSTYNIU I BORKU. GRATULUJEMY IM SUKCESU, ORAZ DZI艼UJEMY KRZYSIOWI I MARII PAWLAKOM , JOLANCIE I MACIEJOWI MIEDZI垶KIM ,A TAK浩 AGNIESZCE KASPRZAK ZA OPIEK I PO名I犴ONY CZAS DLA NASZYCH MΜDYCH ZAWODNIK紟.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                      

                                  PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA !!!


 TEGOROCZNY PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA TRADYCYJNIE ODBYWA SI NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E W DNIU 16-YM CZERWCA BIE砥CEGO ROKU. WZI呁O W NIM UDZIA 28-IU ZAWODNIK紟 Z KILKU K茛 TAKICH JAK RAWICZ, KROTOSZYN, OSTR紟 WLKP, MIEJSKA G紑KA, P襾OWO, OSIECZNA I KOBYLIN. MIMO OSTATNICH UPA紟 RYBA BRAx BARDZO DOBRZE I OSTATECZNE WYNIKI BYΧ REWELACYJNE W POR紟NANIU DO POPRZEDNICH LAT. NAJWI艼SZYM ZASKOCZENIEM TYCH ZMAGA OKAZA SI MICHA MARYNIAK Z KROTOSZYNA, KT紑Y JEST KADETEM , A W TYCH ZAWODACH CHCIA ZMIERZY SI Z DOROSΧMI I BARDZIEJ DO名IADCZONYMI ZAWODNIKAMI. MICHA MIMO MΜDEGO WIEKU BRA JU UDZIA W PRESTI烙WYCH ZAWODACH I ODNOSI SUKCESY. NA DΣGO犴E ZDEKLASOWA RYWALI NIE DAJ。 IM SZANS NA WYPRZEDZENIE ZAJMUJ。 PIERWSZE MIEJSCE Z WYNIKIEM , KT紑EGO DAWNO NIE BYΜ JU NA TYM KAPRY吉YM ZBIORNIKU.


           

  GRATULUJEMY MICHAΜWI WYGRANEJ , ORAZ POZOSTAΧM NAGRODZONYM WYNIK紟 I ZAPRASZAMY NA NAST襾N IMPREZ SPORTOW , KT紑A ODB犵ZIE SI W TYM SAMYM MIEJSCU W DNIU 14-TYM LIPCA 2019 ROKU TYM RAZEM O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ.          

 VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

           

                             TRZECIA TURA MISTRZOSTW OKR癿U !

 TRZECIA I OSTATNIA TURA MISTRZOSTW OKR癿U SENIOR紟 MIAx MIEJSCE 16-EGO CZERWCA NA WARCIE W POZNANIU. OCZYWI列IE NIE ZABRAKΜ TAM NASZEJ KOLE涉NKI Z KOx CZYLI MARYSI PAWLAK. POPRZEDNIE TURY ODBYWAΧ SI NA WODZIE STOJ。EJ I MARIA RADZIx SOBIE NA NICH BARDZO DOBRZE , NATOMIAST OSTATNIA ODBYWAx SI NA DU浩J RZECE Z WARTKIM NURTEM I TU NASZA ZAWODNICZKA BYx ABSOLUTN DEBIUTANTK, ALE PODJ呁A WYZWANIE I ZMIERZYx SI Z 玆WIOΒM. BYΜ TO DLA NIEJ CO NOWEGO BO JAK WIECIE W犵KOWANIE NA DU浩J RZECE R荅NI SI BARDZO OD ΜWIENIA W WODACH STOJ。YCH.MARIA NIE ZROBIx DU浩GO WYNIKU , ALE W KO哸OWEJ KLASYFIKACJI ZAJ呁A OSTATECZNIE TRZECIE MIEJSCE CO JAK NA JEJ KR紘KI STA W W犵KARSTWIE JEST WIELKIM OSI:NI犴IEM. I TU UKΜNY I CZAPKI Z G紟 DLA MARYSI ZA TO , 浩 W OG粌E ZGODZIx SI NA UDZIA W TYCH ZAWODACH I WYTRWAx WE WSZYSTKICH TRZECH TURACH. W IMIENIU ZARZ.U SKxDAM GRATULACJE I PODZI艼OWANIA.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

„PIERWSZY KROK”  W  DΣGO犴E

 

Uwie鎍zeniem Szk馧ki W璠karskiej by造 zawody dla dzieci i m這dzie篡 do lat szesnastu, kt鏎e odby造 si w niedziele, 9-tego czerwca. Przy zbiorniku wodnym w D逝go喚ce wstawi這 si 39-ciu zawodnik闚 wraz ze swoimi opiekunami. Pogoda na w璠kowanie by豉 wy鄉ienita. Ryby tak瞠 dopisa造. Tylko jeden zawodnik uko鎍zy zawody bez ryby. Spo鈔鏚 wy這wionych ryb przewa瘸造 g堯wnie: p這cie, jazie, karpie oraz karasie. ㄠcznie w siatkach wyl康owa這 ponad 32 kg ryb, kt鏎e po zwa瞠niu z powrotem trafi造 do wody. Po trzech godzinach zmaga zako鎍zono zawody tradycyjn kie豚ask z grilla. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami徠kowe medale i s這dkie upominki. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali dyplomy, okaza貫 puchary oraz nagrody rzeczowe. Tegoroczn imprez u鈍ietnili zaproszeni go軼ie: Burmistrz Kobylina – p. Tomasz Lesi雟ki, Przewodnicz帷a Rady Osiedla w Kobylinie – p. Marlena Rudowicz oraz So速ys D逝go喚ki – p. Pawe Kalinowski. Prezes Waldemar Konieczny wraz z zaproszonymi go嗆mi pogratulowali wynik闚, kt鏎e przedstawia造 si nast瘼uj帷o:

 

M這dsi do 10 lat:                

 1.  Szymon Pawlak             2635g

                                                2.  Olga Mieszkowska         1695g

                                                3.  Adam Skowro雟ki         1480g

 

Starsi od 11 do 16 lat:        

 1.  Tymoteusz Wa軼i雟ki   1575g

                                      2.  Natalia Pu郵ecka             1355g

                                       3.  Krystian Szymkowiak    1355g

 

Przewidziano r闚nie nagrod rzeczow za najwi瘯sz z這wion ryb. By to karp o wadze 1.04 kg, kt鏎ego przechytrzy wieloletni uczestnik naszej szk馧ki - Kacper Kulus. Gratulujemy!

Dodatkow atrakcj dla najm這dszych by豉 przeja盥磬a na kucyku, za co sk豉damy serdeczne podzi瘯owania pa雟twu Pu郵eckim z Rzemiechowa.

M這dzi adepci w璠karstwa mogli tak瞠 zapozna si z w璠karstwem rzutowym, zaprezentowanym przez utytu這wan zawodniczk naszego Ko豉 - Zuzann Konieczn. Dzi瘯ujemy.

         Szczeg鏊ne podzi瘯owania nale膨 si sponsorom, bez kt鏎ych zawody te nie mia造by takiej oprawy. Nasi darczy鎍y to:

-      Urz康 Miejski w Kobylinie

-      Bank Sp馧dzielczy w Krotoszynie, Oddzia w Kobylinie

-      Rada Osiedla w Kobylinie

-      Hodowla Ro郵in Smolice

-      So貫ctwo D逝go喚ka – p. Pawe Kalinowski

-      Sklep Pirania z Rawicza – p. Marek Gierz

-      Sklep zoologiczno-w璠karski w P瘼owie – Przemys豉w Marecki

-      Agi – p. S. Koncewicz

-      Bolsius – Zalesie Ma貫

-      Ko這 PZW nr 191 Kobylin

-      p. Ewa Fr帷kowiak

-      rodzina Pa雟twa Pawlak闚.