Historia ko豉


HISTORIA W犵KARSTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN JEST DOSY BOGATA ZE WZGL犵U NA PΧN。E W OKOLICY RZEKI TAKIE JAK ,,ORLA" , ,,RD犴A" ORAZ KILKA STAW紟 ZNAJDUJ。YCH SI W POBLI狹 MIASTECZKA. OCZYWI列IE CHODZI TU O ODLEGΒ LATA , KIEDY TO W犵KARSTWO NIE BYΜ NA NASZYM TERENIE ZORGANIZOWANE W 涉DNEJ POSTACI. DOPIERO W LATACH SZE汎DZIESI﹗YCH UBIEGΒGO WIEKU GRUPA 16-U KOBYLI垶KICH W犵KARZY ZRZESZONYCH W KROTOSZY垶KIM KOLE PZW POSTANOWIx ZAWI╴A KOBYLI垶K SEKCJ W犵KARSK , KT紑A W PRZYSZΜ列I MIAx PRZEKSZTAzI SI W KOΜ W犵KARSKIE.NIESTETY DO ZAΜ浩NIA KOx NIE DOSZΜ CZEGO POWODEM BY STATUTOWY BRAK 50-U CZΜNK紟. NIE MNIEJ JEDNAK SEKCJA PROWADZIx BARDZO AKTYWN DZIAxLNO汎. PRZEWODNICZ。YM ZOSTA KOL.STANISxW RYBARCZYK, A PO NIM FUNKCJ T PIASTOWA KOL.EDMUND SKUPI垶KI.SEKCJA PROWADZIx SWOJ DZIAxLNO汎 DO POCZ﹗KU LAT 70-TYCH, GDZIE Z UWAGI NA BRAK ZAINTERESOWANIA ZE STRONY ZARZ.U KOx W KROTOSZYNIE  ULEGx SAMOROZWI╴ANIU I PRAKTYCZNIE DO 80-EGO ROKU PANOWA OKRES PUSTKI W ZORGANIZOWANYM W犵KOWANIU.PRZEΜM NAST·I W DNIU 18.03.1980 ROKU KIEDY TO Z INICJATYWY  KOL HENRYKA JANKIEWICZA I WIKTORA BUCZKA POWOxNO SEKCJ W犵KARSK W KOBYLINIE PRZY KOLE ,, KOLEJARZ " LESZNO. PRZEWODNICZ。YM SEKCJI ZOSTA KOL JANKIEWICZ , A W SKxD ZARZ.U WESZLI WIKTOR BUCZEK , BRUDER J紌EF I ZBIGNIEW CZUSZKE. W CHWILI ZAΜ浩NIA ILO汎 JEJ CZΜNK紟 WYNOSIx SZESNA列IE OS笅 , BY PO TRZECH MIESI。ACH WZROSN﹉ DO LICZBY TRZYDZIESTU DZIEWI犴IU .DZI艼I PRZYCHYLNO列I WxDZ W OKR癿U LESZCZY垶KIM I ZWI艼SZAJ。EJ SI STALE LICZBIE W犵KARZY TEN浩 ZARZ. OKR癿U POWOx Z DNIEM 11.12.1982 MIEJSKO GMINNE KOΜ POLSKIEGO ZWI╴KU W犵KARSKIEGO W KOBYLINIE. PIERWSZYM PREZESEM KOx ZOSTA KOL WIKTOR BUCZEK ,  A PIERWSZY ZARZ. KOx TWORZYLI OPR笏Z NIEGO J紌EF BRUDER ,DU玆垶KI MICHA,KRZEKOTOWSKI MAREK,SABACI垶KI WINCENTY I WIESxW WALCZAK. DZI艼I PRZYCHYLNO列I 紟CZESNEGO WΜDARZA NASZEGO MIASTA I GMINY JANA WALE垶KIEGO KOΜ DOSTAΜ W DZIER涉W DWA ZBIORNIKI CZYLI STAW W DΣGO犴E I G紑CE , KT紑E SΣ砥 NAM DO DNIA DZISIEJSZEGO. TRZEBA DODA , 浩 NASI CZΜNKOWIE OD POCZ﹗KU ISTNIENIA DZIAxLI BARDZO AKTYWNIE NA RZECZ PZW I BYΜ TO NIEJEDNOKROTNIE ZAUWA涉NE I DOCENIANE PRZEZ WxDZE OKR癿OWE. OPR笏Z KOLEG紟 JANKIEWICZA I BUCZKA DU玆 WKxD PRACY SPOΒCZNEJ WNIE印I KOLEDZY JANUSZ JANIAK , WxDYSxW CZUSZKE , ALEKSANDER ZAWIEJA , MIECZYSxW SPRUTA ,WINCENTY SABACI垶KI , ZENON 名IDERSKI , JAROSxW 印﹖KI , EDWARD RUTKOWSKI, LESI垶KI ANDRZEJ ,MΧ垶KI ANDRZEJ, J紌EF BRUDER , JANUSZ GOTTER , STANISxW TYRAKOWSKI ,JANUSZ DEPTUx, WOJCIECH CHLEBOWSKI,ANDRZEJ MΧ垶KI, MIROSxW JELONEK. R紟NIE PR坒NIE PODCHODZONO DO KWESTII SPORTU W犵KARSKIEGO POPRZEZ UDZIA W WI艼SZO列I ZAWOD紟 ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOΜ KOBYLIN, OKR癿 W LESZNIE ,ORAZ S﹖IEDNIE I ZAPRZYJA昧IONE KOx.KILKU WYCHOWANK紟 KOx ZACZ呁O ODNOSI SUKCESY SPORTOWE , A BYLI TO KOLEDZY HUBERT SIADEK,RADOSxW STERNAL I ROBERT DUDZIAK.W DNIU 18 GRUDNIA 2004 R NAST·Ix ZMIANA W SKxDZIE WxDZ KOx. PO 22 LATACH PIASTOWANIA FUNKCJI PREZESA KOx PRZEZ KOL. WIKTORA BUCZKA ZOSTA ON ZAST·IONY PRZEZ KOL.WALDEMARA KONIECZNEGO, A SKxD ZARZ.U NA NAST襾N KADENCJ PRZEDSTAWIA SI NAST襾UJ。O: VICE PREZES-HUBERT SIADEK, SKARBNIK- LESZEK PONIATOWSKI, SEKRETARZ- JANUSZ DEPTUx, KAPITAN SPORTOWY- ZYGMUNT SKRZYPCZAK, RZECZNIK DYSCYPLINARNY-KRZYSZTOF WIECZOREK, CZΜNEK-JAN BRUDER, GOSPODARZ KOx- MARIAN DOPIERAx I TADEUSZ KAZUBEK.W ZASADNICZEJ POLITYCE KOx OPR笏Z DALSZYM UCZESTNICTWIE W IMPREZACH SPORTOWYCH , W ZEBRANIACH I DBANIU O CZYSTOS ZBIORNIK紟 NAST·IΜ KILKA ZMIAN DZI艼I NOWATORSKIM POMYSΜM NOWEGO PREZESA.  POWOxNO DO 玆CIA SZK茛K W犵KARSK DLA DZIECI I MΜDZIE玆 DO LAT 16-U , KT紑EJ CELEM BYΜ ROZPROPAGOWANIE W犵KARSTWA I OBCOWANIA Z PRZYROD W吐笈 NAJMΜDSZYCH.COROCZNIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORGANIZOWANE S NIEPRZERWANIE ZAWODY O NAZWIE ,, PIERWSZY KROK" , KT紑E CIESZ SI DU玆M ZAINTERESOWANIEM PO DZIE DZISIEJSZY.OD NIEDAWNA MAMY TAK浩 MΜDYCH LUDZI TRENUJ。YCH TRUDN DYSCYPLIN JAK JEST W犵KARSTWO RZUTOWE. NAWI╴ANO R紟NIE WSP茛PRAC Z Z WARSZTATAMI TERAPII RUCHOWEJ DLA NIEPEΛOSPRAWNYCH Z KROTOSZYNA DLA , KT紑YCH TO ORGANIZOWANO ZAWODY W犵KARSKIE POㄐCZONE Z FESTYNEM I TRZEBA TU ZAZNACZY , 浩 W TAMTYM OKRESIE BYx TO JEDYNA TAKA IMPREZA W KRAJU ROBIONA POD K﹗EM OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH.DU玆M ZAINTERESOWANIEM CIESZY SI COROCZNY PIKNIK NAD WOD DLA KOBYLI垶KIEGO KLUBU SENIOR紟. POD K﹗EM SPORTOWYM NAST·IΧ R紟NIE ZMIANY , OT荅 DOTYCHCZASOWE ZAWODY O PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA STAΧ SI IMPREZ OTWART I DZI艼I TEMU ZWI艼SZYx SI FREKWENCJA O ZAWODNIK紟 Z REJONU LESZCZY垶KIEGO I KALISKIEGO. POWOxNO DO 玆CIA OTWARTE ZAWODY O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ NA UDZIA W KT紑YCH JEST ZAWSZE DU烙 CH邛NYCH.POZYSKALI危Y R紟NIE DO ZAGOSPODAROWANIA DODATKOWE ZBIORNIKI WODNE: STAW ,, NA OSIEDLU" W KOBYLINIE O POWIERZCHNI 0,3 HA ORAZ ZBIORNIK W TARGOSZYCACH O POWIERZCHNI 0,49 HA.PONADTO DZI艼I STARANIOM BURMISTRZA KOBYLINA PANA BERNARDA JASI垶KIEGO ZOSTA POG牞IONY I UPORZ.KOWANY ZBIORNIK W DΣGO犴E Z PIENI犵ZY POCHODZ。YCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH. W PRZECI:U WSPOMNIANYCH OSTATNICH 13-U LAT ZARZ. KOx ULEG ZMIANOM , A JEGO TRZON TWORZ PREZES WALDEMAR KONIECZNY CZWART KADENCJ , VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK DRUG KADENCJ , SKARBNIK PATRYCJA 列IBISZ DRUG KADENCJ ORAZ KAPITAN SPORTOWY ROBERT DUDZIAK TRZECI KADENCJ.NIE OBYΜ SI R紟NIE W NASZEJ DZIAxLNO列I OD NIEPRZYJEMNYCH INCYDENT紟 SPOWODOWANYCH FAΠZYWYMI OSKAR浩NIAMI I POM紟IENIAMI W STOSUNKU DO NASZYCH CZΜNK紟 ZARZ.U NA , KT紑E TO MUSIELI危Y ZAREAGOWA WYST襾UJ。 NA DROG S.OW ZAR紟NO Z POW笈ZTWA CYWILNEGO ORAZ PRYWATNEGO. WSZYSTKIE SPRAWY ZAKO哸ZYΧ NASZ WYGRAN , A OSOBY SZKALUJ。E NASZ ZARZ. PONIOSΧ ZASΣ烙N KAR.LICZBA CZΜNK紟 KOBYLI垶KIEGO KOx OSCYLOWAx ZAWSZE W LICZBIE OKOΜ 100 OS笅 , A REKORDOWYM BY ROK 2012 W KT紑YM SKxDKI WYKUPIΜ 176-IU W犵KARZY.


VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK